MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

KVKK ve Gizlilik Sayfanın Devamındadır

Çerez Politikası Sayfanın Devamındadır

 

   1.   TARAFLAR

 

1.1. Satıcıya İlişkin Bilgiler

Nergiz Halı Perde internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden (“İnternet Sitesi”) Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) akdederek sipariş vermenizin söz konusu olduğu Satıcı, Nergiz Halı Perde’dir. Satıcının bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Unvanı      : Berkay Demirkaya (“Satıcı”)

Adresi       : 7600. Sokak No: 233 Postacılar Mahallesi Bayraklı, İzmir

Telefon      : +90 (535) 278 1981

E-Posta     : nergizhaliperde@gmail.com

 

1.2. Alıcıya İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı   : (“Alıcı”)

Adresi       : (“Alıcının Adresi”)

Telefon      : (“Alıcının Telefon Numarası”)

E-Posta     : (“Alıcının E-Posta Adresi”)

 

Yukarıda unvanları/isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yazılı Satıcı ve Alıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

    2.   TANIMLAR

 

Bu Sözleşmede aşağıda tanımlanan ifadeler, Sözleşmenin başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:

2.1. “Alıcı” İnternet Sitesi üzerinde işlem yapan gerçek kişiyi,

2.2. “Bedel”, Alıcı tarafından oluşturulan Siparişin toplam bedelini,

2.3. “Fatura”, basılı fatura, elektronik fatura veya e-arşiv faturasını,

2.4. “İade Formu”, Ön Bilgilendirme Formunda Alıcı ile paylaşılan ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak iadelerde doldurularak Satıcıya gönderilmesi zorunlu olan dokümanı,

2.5. “İnternet Sitesi”, Nergiz Halı Perde internet sitesi

2.6. “Kişisel Veri”, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

2.7. “Nakliye”, Satılan ürünlerin, kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla Alıcının adresine taşınmasını,

2.8. “Ödeme”, Alıcının satın aldığı Ürünlerin Bedelini, İnternet Sitesinde tanımlanan ödeme seçenekleri vasıtasıyla Satıcıya ödemesini,

2.9. “Satıcı”, Nergiz Halı Perde’yi

2.10.“Sipariş”, Alıcının, İnternet Sitesinden satın alma işlemini tamamladığı Ürünlerin tamamını,

2.11.“Sipariş Onayı”, Satıcının Alıcı tarafından satın alınan Ürünlerin Alıcıya satıldığına dair dijital ortamda açıkladığı kabul beyanını,

2.12.“Sözleşme”,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 4/e maddesi ve sair mevzuat uyarınca düzenlenen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

2.13.“Teslim”, Siparişin kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla Alıcının Teslimat Adresine bırakmasını,

2.14.“Teslimat Adresi”, Alıcının Siparişinin teslimi için bildirdiği adresi,

2.15.“Ürün”, Satıcı tarafından İnternet Sitesinde satışa sunulan her türlü mal veya hizmeti ifade eder.

 

    3.   SÖZLEŞMENİN KONUSU, KURULMASI VE KAPSAMI

 

3.1. İşbu Sözleşme, Alıcının Satıcıya ait İnternet Sitesi üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen ve onaylanan satışın koşullarını ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2. İşbu Sözleşme, İnternet Sitesinde işlem yapan Alıcının dijital ortamda Sözleşmeyi onaylaması anında kurulur.

3.3. Alıcı, sipariş ettiği Ürünlerin içeriği, temel nitelikleri, Bedeli, ödeme şekli ve teslimat koşulları hakkında bilgilendirilmiş ve bu bilgiler ile işbu Sözleşmeyi dijital ortamda onaylayarak siparişini tamamlamıştır.

3.4. Ön Bilgilendirme Formu ve satışa dair Fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

    4.    ÖDEME

 

4.1. Ödeme, Alıcının kredi kartı bilgilerini veya Havale/EFT yöntemini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması ve Ödemenin banka tarafından onaylanması şartıyla gerçekleşir. Ödeme tek çekim olarak yapılabileceği gibi bankalar tarafından sağlanan taksitlendirme imkanları da kullanılabilir. Satıcı kabul edilen ödeme yöntemlerini ve taksit imkanlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

4.2. Alıcı tarafından Ödemede kullanılan banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarının sağlayıcısı olan bankaya Alıcı tarafından yapılacak borç ödemesi ile bu ödemeye veya gecikmelere dair her türlü düzenleme Alıcı ve Banka arasında olup Satıcı bu konuların tarafı değildir.

4.3. Alıcı, İnternet Sitesinde banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm ödemelerde kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanmak zorundadır.

4.4. Alıcı, banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanarak gerçekleştireceği işlemleri ve ödemeleri tümüyle kendi nam ve hesabına gerçekleştireceğini, üçüncü kişilere ait ödeme araçlarının kullanılması durumunda, yapılan ödeme işlemi için banka kartı, kredi kartı ve /veya hesap sahibinden onay ve talimat alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu talimat, rıza ve onayların alınmamasından kaynaklanan mali, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Alıcıya aittir.

4.5. Ödemenin, Alıcıya ait olmayan bir ödeme aracı ile gerçekleştirilmesi halinde Satıcı, ödeme aracı sahibine karşı hiçbir sorumluluk üstlenmez. Alıcı ile bu kişiler arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda Satıcı taraf gösterilemez.

4.6. Kayıp, çalıntı, kopya, süresi geçmiş, limiti yetersiz banka ve kredi kartlarının kullanımından doğan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Alıcıya aittir.

4.7. Ödenmiş olan Bedelin yasal nedenlerle iptal veya hak sahibine iade edilmesi halinde Alıcının Satıcıya karşı olan ödeme yükümlülüğü devam eder. İade ve iptalin gerçekleşmesi ile Alıcının borcu ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir ve iptal veya iade edilen Ödeme tutarları Alıcı tarafından Satıcıya nakden ve defaten derhal ödenir. Alıcı tarafından Ödemenin tamamlanmasına kadar Satıcı Siparişi teslim yükümlülüğü altında değildir. Alıcı, ilgili Ödemenin iptal ve iadesinden doğacak her türlü zarardan sorumludur.

4.8. Usulsüz veya kanuna aykırı kullanımlar nedeniyle Satıcının herhangi bir zarara uğraması durumunda Alıcı bu zararları karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.9.  İnternet Sitesinde gerçekleştirilen üyelik veya satın alma işlemleri kapsamında Alıcı tarafından dijital ortamda yapılan ödeme ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilirse yapılan işlem bloke edilir ve ilgili üyelik dondurulur. Bankacılık ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük saptanan Sipariş iptal edilir ve ilgililer hakkında adli ve idari makamlara gerekli bildirim ve şikayetler yapılır. İşlem kayıtları ve log kayıtları yapılan usulsüzlüğün delili olarak resmi mercilere iletilir. 

 

    5.   SİPARİŞİN TESLİMİ

 

5.1. Ürün, Alıcının Teslimat Adresine iletilmek üzere Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine iletilir.

5.2. Teslimat, Sipariş Onay tarihten itibaren 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde gerçekleştirilir.

5.3. Teslimat Adresine ve Teslim anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Alıcıya yapıldığı kabul edilir.

5.4. Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcının edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilir. Teslim anında Alıcının adreste bulunmamasından, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden ve Alıcının adreste bulunamamasını takip eden sürece dair kargo şirketinin kural ve prosedürlerinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcının Siparişi geç teslim almasından veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden veya Ürünün Alıcıya tekrar gönderilmesinin gerekmesinden doğan zarar ve giderler Alıcıya aittir.

5.5. Satıcı kendisine iletilen Siparişi temin etmek için tüm makul çabayı sarf eder. Ancak Satıcı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve Satıcının sorumlu tutulamayacağı gecikmeler ile üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerini etkileyen mücbir sebepler ve benzeri ticari imkansızlık halleri ile olağanüstü durumlar nedeni ile Teslimin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

5.6. Kampanyalar veya özel düzenlemeler sebebiyle İnternet Sitesinde aksi ilan edilmedikçe Nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanır.

5.7. Alıcı, teslim aldığı ürünü derhal ambalajından çıkarıp Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini incelemek, hasar olması halinde hasarı fotoğraflamak ve kargo şirketi personeli ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı ile Nakliye esnasında hasar gördüğü sabit olmayan hasarlar için Satıcıya başvurulamaz.

 

    6.    CAYMA HAKKI

 

6.1. İnternet Sitesi vasıtasıyla kurulan işbu Sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesi olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Alıcı, Sözleşmeye konu Ürünü Teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade ederek Sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak Satıcıya yöneltilmesi gerekir. 

6.2. Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır.

6.3. Her türlü iade için Alıcı, teslim aldığı Ürünü kendisine teslim edilen haliyle, orijinal ambalajı, tüm parçaları, Faturası, İade Formu ve ilgili dokümanları ile birlikte ve etiketleri üzerinde olacak şekilde eksiksiz ve hasarsız olarak aynen iade etmelidir. Koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu koşullara uygun olarak iade edilmeyen Ürünlere yönelik cayma talepleri kabul edilmez.

6.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilen Ürünün Bedeli, Alıcının cayma hakkını kullanma talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir. Bu hakkın kullanılması esnasında vergi mevzuata gereğince Siparişe ait Faturanın aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi halinde, Bedele dair KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler Alıcıya iade edilemez.

6.5. Bedelin Satıcı tarafından bankaya iadesinin tamamlanmasının ardından Alıcının hesabına yansıması, ilgili bankanın sorumluluğundadır. Alıcı, bankadan kaynaklanan olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

6.6. Cayma hakkının kullanılmasında Ürünün Nakliyesine dair giderler Alıcı tarafından karşılanır.

 

    7.   SİPARİŞİN İPTALİ

 

7.1. Siparişin temininin imkansızlaşması halinde Satıcı, imkansızlığı öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirir. Alıcı bu halde Siparişin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda Bedel, Alıcının iptal talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir.

 

    8.   FİKRİ MÜLKİYET

 

8.1. İnternet Sitesinde satılan Ürünlerin her türlü fikri mülkiyet hakkı ilgili yasal mevzuat gereğince üretici ve/veya ithalatçısına aittir. 

8.2. Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden görüp incelediği veya satın aldığı ürünlerle ilgili olarak hiçbir gerekçe ile fikri mülkiyet iddiasında bulunamaz, hak sahiplerinin fikri mülkiyet haklarının ihlal edecek eylemlerde bulunamaz.

 

    9.   GÜVENLİK

 

9.1. Satıcı, Alıcı tarafından İnternet Sitesinde paylaşılan bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri altyapısı ve teknolojik imkanlar imkanında almıştır. Alıcı, Satıcının aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen, İnternet Sitesinde işlem yaparken kullandığı cihazın güvenliğinin İnternet Sitesinde paylaşılan bilgi ve yapılan işlemlerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinin farkındadır. Alıcı, cihazının korunması ve bilgi ve işlemlerine erişilmesinin engellenmesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

 

    10.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

10.1.Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili mevzuatta öngörülmesi hukuki sebepleriyle; Siparişinin temini, nakliyesi ve teslimini sağlamak amacıyla; Kişisel Verilerinin işlenmesine ve aynı hukuki sebep ve amaç ile sınırlı olmak şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarımına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

10.2.Alıcının Kişisel Verilerinin korunması, işlemeye dair detaylarını içeren Satıcıya ait Veri Güvenliği Politikası Nergiz Halı Perde web adresinde yayınlanmıştır. Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Veri Güvenliği Politikasını kabul eder.

 

    11.   ÖN BİLGİLENDİRME

 

11.1.İnternet Sitesinde yapılan her türlü satış işleminde, satış ve ödeme işlemi tamamlanmadan önce, Siparişe konu Ürünlerin nitelikleri, marka, model ve Bedeli ile satıcıya ait bilgiler ve tüketicinin yasal hakları konusunda, 6563 sayılı yasa, 6502 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere uyun olarak Alıcıya ön bilgilendirme yapılır. Alıcının bu bilgilendirmeyi dijital ortamda onaylamasının ardından Sipariş tamamlanır.

11.2. Ön Bilgilendirme Formunun bir nüshası, Siparişin tamamlanmasının ardından Alıcıya e-posta ile gönderilir.

 

    12.   TEBLİGAT

 

12.1.İşbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar; bir Tarafın adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edilmedikçe, Türk Hukukundaki tebligatlarla ilgili yasal düzenlemeler uyarınca geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilir.

 

    13.   BÜTÜNLÜK

 

13.1.İşbu Sözleşme ve ileride bu Sözleşmeye ek olarak akdedilecek belgeler, Taraflar arasındaki bütün bir sözleşmeyi teşkil eder ve bundan önce işbu Sözleşmenin konusu bakımından taraflar arasında yapılmış olan tüm mutabakatları sonlandırır ve onların yerine geçer.

 

    14.    AYRILABİLİRLİK

 

14.1.İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hüküm veya kuralın tatbik edilemez olduğu anlaşılır veya herhangi bir sebeple hükümsüz kılınırsa, diğer hüküm ve kurallar yürürlükte kalmaya devam eder.

14.2.Herhangi bir geçersiz veya uygulanamaz hüküm; üzerinde değişiklik yapılarak, geçerli, uygulanabilir veya yasal hale gelecekse bu hüküm, söz konusu hükmü yasal, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken en az düzeyde değişiklik yapılarak uygulanacaktır.

14.3.Taraflar işbu Sözleşmenin tam olarak yürürlükte olabilmesi için makul çabayı sarf edeceklerdir.

 

    15.   YÜRÜRLÜK

 

15.1.Dijital ortamda kurulan işbu Sözleşmenin bir örneği, Alıcıya e-posta ile iletilmiştir.

15.2.Satıcı, İnternet Sitesinden yapılan satışları düzenleyen Mesafeli Satış Sözleşmelerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, değişiklikleri içeren Sözleşmenin internet sitesinde yayınlandığı tarihten sonra yapılan işlemler için bağlayıcıdır.

 

    16.   UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

16.1.İşbu Sözleşmeden, eklerinden veya Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkiden kaynaklanan ihtilaflarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK (KVKK)

 

KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI İŞLENMESİ VE

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Nergiz Halı Perde olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve veri gizliliğine büyük önem veriyoruz.

Nergiz Halı Perde internet sayfamıza yapmış olduğunuz ziyaret ve bu sayfa üzerinden gerçekleştireceğiniz alışveriş deneyimleriniz sırasında dijital ortamda bizimle paylaşacağınız her türlü bilgi ve kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun, bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve ilgili mevzuat hükümlerine uyun olarak işlenecek ve korunacaktır.

Bu Aydınlatma Metni ile:

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu

uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesinde esas aldığımız ilke ve kurallar ile yasal mevzuat kapsamında sahip olduğunuz haklar konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

 

    1.   VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimiz ile kurduğunuz ticari ilişki ve her türlü alışveriş deneyiminiz kapsamında gerek dijital ortamda gerekse iletişim araçları üzerinden paylaşacağınız kişisel verilerinizin işlenmesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi bakımından Veri Sorumlusu Nergiz Halı Perde’dir.

Adresi             : 7600. Sokak No: 233 Postacılar Mahallesi Bayraklı, İzmir

Telefon Numarası    : +90 (535) 278 1981

E-posta Adresi      : nergizhaliperde@gmail.com

 

   2.     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Şirketimiz, gerçekleştirdiği meşru ticari faaliyetler kapsamında, ilgili yasal mevzuata uygun olarak; 

2.1.  Şirketimize ait internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesapları, çağrı merkezleri,

2.2.  Şirket merkezinde, bağlı ofislerinde, grup şirketlerinde, depolarda veya mağazalarda yapılan ses ve görüntü kayıtları,

2.3.  Çerezler, ( Detaylar için 8. Madde)

2.4.  Çalışanların veya ilgili kişilerin ilettiği belgeler, alınan beyanlar, kişisel kartvizit veya CV’ler, internet siteleri ve insan kaynakları sistemleri üzerinden paylaşılan bilgiler, yapılan başvurular, ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen iletişimler, 

2.5.  Mal ve hizmet siparişlerine, alım ve satımlarına, depolama, nakliye ve teslimatına ilişkin bilgi ve belgeler ile elektronik yazışmalar,

2.6.  SGK, Vergi Dairesi, Kamu Kurumları, Meslek Odaları ile sair resmi mercilerde yapılan iş ve işlemler ile tebligatlar,

2.7.  Şirketimiz veya grup şirketleri tarafından düzenlenen eğitim, seminer, etkinlik ve her türlü toplantı ve organizasyonlar, 

2.8.  İlgili Kişinin Açık Rızasına istinaden yapılan iş ve işlemler,

2.9.  İlgili Kişiden alınan Açık Rıza Beyanında bildirilen diğer yöntemlerle, yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik olarak Kişisel Verilerinizi toplamaktadır.  

 

   3.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, Kişisel Verileri;

3.1.  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

3.2.  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunların uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile sair yasal mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

3.3.  Bir sözleşmenin kurulması, ifası, hizmetin sunulması veya bunlarla ilintili ticari veya yasal gereklilikler,

3.4.  İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

3.5.  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin gerekli zorunlu olması

hukuki sebepleriyle işler.

 

   4.   KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz, Kişisel Verileri;

4.1.  Ticari faaliyetin sürdürülmesi kapsamında mal ve hizmetlerin, satın alma, tedarik, depolama, lojistik, satış, pazarlama ve sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi, ticari operasyonların yürütülmesi ve yönetilmesi, ticari faaliyetler kapsamında, reklam, tanıtım ve benzeri aktivitelerin yönetimi ve takibi, işin ifası, sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifası,

4.2.  İlgili Kişinin Açık Rızası doğrultusunda iletişim faaliyetlerinin ve bağlılık süreçlerinin yönetilmesi, üyelik işlemleri, satış, pazarlama ve muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçleri ile kampanya ve promosyon iletişimlerinin yönetilmesi,

4.3.  Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

4.4.  Talep ve şikayetlerinizin takibi,

4.5.  Bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması,

4.6.  Çalışan adaylarının başvuru süreçleri ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi; personel özlük dosyalarının oluşturulması,

4.7.  İşyeri ve iş güvenliğinin sağlanması, işyerine giriş çıkışların ve mesai programlarının takibi,

4.8.  Şirketimiz ile ilgili hukuki süreçlerin yönetimi veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

4.9.  İdari ve adli makamların yasal mevzuat çerçevesindeki taleplerine yanıt verilmesi

amaçları doğrultusunda işler.

 

   5.   KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Veriler; satışı yapılan ürün veya hizmetlerin gereklerinin yerine getirilebilmesi, bu ürün veya hizmetlerle ilgili beğeni, memnuniyet veya şikâyet değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve daha mükemmel hizmet sunulabilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliklerinin sağlanması, iş stratejisinin saptanması ve insan kaynakları politikasının uygulanması amacıyla; grup şirketlerine, şirket ortaklarına, yasal olarak yetkili kılınan kamu kurumları ve özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aktarılabilecektir.

 

   6.   KVKK 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız aşağıdaki gibidir:

6.1.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.6.  KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6.7.  (6.5) ve (6.6) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.8.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.9.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle bir zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza ilişkin şikâyet ve taleplerinizin Şirketimizin işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen iletişim adreslerine Başvuru Formu ve kimliğinizi tevsik eden belge ile elden veya noter kanalıyla veya Kurulun saptayacağı diğer yöntemlerle ulaştırılması gerekmektedir. Şirketimiz bu başvuruları başvurunun Tarafımıza ulaşmasını takiben 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

KVKK 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak için ilgili taleplerinizi:

7600. Sokak No: 233 Postacılar Mahallesi Bayraklı, İzmir adresine yazılı olarak, veya nergizhaliperde@gmail.com  adresine elektronik posta üzerinden iletebilirsiniz.

Başvurunuz kapsamında ilettiğiniz bilgilerin doğruluğu ve güncelliği sizin sorumluluğunuzdadır. İletilen bilgilerin doğru veya güncel olmaması (eksik veya hatalı olması) nedeniyle sizinle iletişim kurulamamasından veya başvurunuzun sonuçlandırılamamasından Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

 

   7.   ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDAKİ İŞ VE İŞLEMLER

Nergiz Halı Perde web sitesinde yapacağınız alışverişler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yasal güvence altındadır.  Yapacağınız alışverişlerin dayanağı olan Mesafeli Satış Sözleşmemiz ve sözleşmenin onaylandığına ilişkin log kli yasayıtları ilgial mevzuata uygun olarak muhafaza edilmektedir

 

   8.   ÇEREZ POLİTİKASI


Şirketimiz'e ait Nergiz Halı Perde internet sitemizde, size daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak amacı ile çerez (cookie) kullanıyoruz. Kullanmakta olduğumuz çerezlere ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verinizin işlenmesine dair, okumakta olduğunuz bu Çerez Politikası hazırlanmıştır.

Çerez nedir?

Çerezler web sitesini ziyarette kullanılan cihazın internet tarayıcısına veya sabit diskine depolanan küçük dosyalardır. Bu dosyalar söz konusu cihazın diğer cihazlardan ayrılarak tanınmasında ve böylelikle ziyaret ettiğiniz internet sitesindeki deneyiminizin takip edilerek anlaşılmasında kullanılır.

Neden çerez kullanıyoruz?

Nergiz Halı Perde olarak, internet sitemizde çerezleri, alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek; internet sitelerimizi geliştirmek, performansını yükselterek kullanımınızı kolaylaştırmak; tercihlerinizle ilgili bilgi edinmek, size hitap eden bir içerik oluşturabilmek, doğru hedefleme ve pazarlama adımlarını atabilmek, amaçları ile kullanıyoruz.

Kullandığımız çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Kullanmakta olduğumuz çerezleri, tarayıcınızın çerez ayarlarına dair kısımda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kullanmakta olduğumuz çerezlerin izinlerini kaldırmak her zaman sizin elinizdedir. Ancak hatırlatmak isteriz ki, bazı çerezlerin kaldırılması, internet sitelerimizdeki birtakım fonksiyonları kullanmanızı engelleyebilir veya kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Okumakta olduğunuz Çerez Politikamız, 9.11.2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Çerez Politikamızı ve her türlü çerez kullanım uygulamalarımızı değiştirebileceğimizi bilmenizi isteriz. Kullandığımız çerezler üzerinde değişiklik yapabilir, bunları kullanmaktan vazgeçebilir veya farklı çerezler kullanmaya başlayabiliriz. Bu değişiklikler Çerez Politikamıza yansıtılır ve Çerez Politikamızın internet sitemizdeki ilgili sayfasında yayınlanır.

 

   9.   DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve veri gizliliğine ilişkin bu Aydınlatma Metninde yasal mevzuata aykırı olmamak kaydıyla dilediği tarihte uygun gördüğü şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

   10.   TÜKETİCİ ŞİKAYET VE BAŞVURULARI

Nergiz Halı Perde web sitesinde yapılan alışverişler ile ilgili olarak tüketiciler tarafından yapılacak şikayetler bakımından yapılan alışverişin miktarına göre 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca İl ve/veya İlçe Tüketici Hakemleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

   11.   UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Nergiz Halı Perde web sitesinde yapılacak işlemler, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan Türk Hukukuna tabidir. Şirketimize karşı açılacak davalar bakımından İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

 

ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

- Kredi / Banka Kartları

- HAVALE / EFT

- Çevrimdışı Ödemeler ( Mağazadan Yapılan Ödemeler )