?> Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


      1.     TARAFLAR


1.1.   Satıcıya İlişkin Bilgiler
nergizhaliperde.com internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden (“İnternet Sitesi”) Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme”) akdederek sipariş vermenizin söz konusu olduğu Satıcı, Nergiz Halı & Perde'dir. Satıcının bilgileri aşağıdaki gibidir:


Unvanı            : Nergiz Halı & Perde (“Satıcı”)
Adresi             :  7600. Sokak No: 233 Postacılar Mahallesi Bayraklı, İzmir
Telefon            :  +90 (535) 278 1981
E-Posta           :  nergizhaliperde@gmail.com

 

1.2.   Alıcıya İlişkin Bilgiler
Adı Soyadı      : Berkay DEMİRKAYA (“Alıcı”)
Adresi              : 7666. Sokak No:43 Daire:2 Postacılar Bayraklı
Telefon            : +90 (535) 278 1981
E-Posta           : berkaydemirkaya02@gmail.com

 

Yukarıda unvanları/isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yazılı Satıcı ve Alıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

      2.     TANIMLAR


Bu Sözleşmede aşağıda tanımlanan ifadeler, Sözleşmenin başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:

2.1.   “Alıcı” İnternet Sitesi üzerinde işlem yapan gerçek kişiyi,

2.2.   “Bedel”, Alıcı tarafından oluşturulan Siparişin toplam bedelini,

2.3.   “Fatura”, basılı fatura, elektronik fatura veya e-arşiv faturasını,

2.4.   “İade Formu”, Ön Bilgilendirme Formunda Alıcı ile paylaşılan ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak iadelerde doldurularak Satıcıya gönderilmesi zorunlu olan dokümanı,

2.5.   “İnternet Sitesi”, nergizhaliperde.com internet sitesi

2.6.   “Kişisel Veri”, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

2.7.   “Nakliye”, Satılan ürünlerin, kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla Alıcının adresine taşınmasını,

2.8.   “Ödeme”, Alıcının satın aldığı Ürünlerin Bedelini, İnternet Sitesinde tanımlanan ödeme seçenekleri vasıtasıyla Satıcıya ödemesini,

2.9.   “Satıcı”, Nergiz Halı & Perde'yi,

2.10.“Sipariş”, Alıcının, İnternet Sitesinden satın alma işlemini tamamladığı Ürünlerin tamamını,

2.11.“Sipariş Onayı”, Satıcının Alıcı tarafından satın alınan Ürünlerin Alıcıya satıldığına dair dijital ortamda açıkladığı kabul beyanını,

2.12.“Sözleşme”,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 4/e maddesi ve sair mevzuat uyarınca düzenlenen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

2.13.“Teslim”, Siparişin kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla Alıcının Teslimat Adresine bırakmasını,

2.14.“Teslimat Adresi”, Alıcının Siparişinin teslimi için bildirdiği adresi,

2.15.“Ürün”, Satıcı tarafından İnternet Sitesinde satışa sunulan her türlü mal veya hizmeti ifade eder.

 

      3.     SÖZLEŞMENİN KONUSU, KURULMASI VE KAPSAMI


3.1.   İşbu Sözleşme, Alıcının Satıcıya ait İnternet Sitesi üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen ve onaylanan satışın koşullarını ve Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2.   İşbu Sözleşme, İnternet Sitesinde işlem yapan Alıcının dijital ortamda Sözleşmeyi onaylaması anında kurulur.

3.3.   Alıcı, sipariş ettiği Ürünlerin içeriği, temel nitelikleri, Bedeli, ödeme şekli ve teslimat koşulları hakkında bilgilendirilmiş ve bu bilgiler ile işbu Sözleşmeyi dijital ortamda onaylayarak siparişini tamamlamıştır.

3.4.   Ön Bilgilendirme Formu ve satışa dair Fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

      4.     ÖDEME


4.1.   Ödeme, Alıcının kredi kartı bilgilerini veya Havale/EFT yöntemini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması ve Ödemenin banka tarafından onaylanması şartıyla gerçekleşir. Ödeme tek çekim olarak yapılabileceği gibi bankalar tarafından sağlanan taksitlendirme imkanları da kullanılabilir. Satıcı kabul edilen ödeme yöntemlerini ve taksit imkanlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

4.2.   Alıcı tarafından Ödemede kullanılan banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarının sağlayıcısı olan bankaya Alıcı tarafından yapılacak borç ödemesi ile bu ödemeye veya gecikmelere dair her türlü düzenleme Alıcı ve Banka arasında olup Satıcı bu konuların tarafı değildir.

4.3.   Alıcı, İnternet Sitesinde banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm ödemelerde kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanmak zorundadır.

4.4.   Alıcı, banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanarak gerçekleştireceği işlemleri ve ödemeleri tümüyle kendi nam ve hesabına gerçekleştireceğini, üçüncü kişilere ait ödeme araçlarının kullanılması durumunda, yapılan ödeme işlemi için banka kartı, kredi kartı ve /veya hesap sahibinden onay ve talimat alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu talimat, rıza ve onayların alınmamasından kaynaklanan mali, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Alıcıya aittir.

4.5.   Ödemenin, Alıcıya ait olmayan bir ödeme aracı ile gerçekleştirilmesi halinde Satıcı, ödeme aracı sahibine karşı hiçbir sorumluluk üstlenmez. Alıcı ile bu kişiler arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda Satıcı taraf gösterilemez.

4.6.   Kayıp, çalıntı, kopya, süresi geçmiş, limiti yetersiz banka ve kredi kartlarının kullanımından doğan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Alıcıya aittir.

4.7.   Ödenmiş olan Bedelin yasal nedenlerle iptal veya hak sahibine iade edilmesi halinde Alıcının Satıcıya karşı olan ödeme yükümlülüğü devam eder. İade ve iptalin gerçekleşmesi ile Alıcının borcu ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir ve iptal veya iade edilen Ödeme tutarları Alıcı tarafından Satıcıya nakden ve defaten derhal ödenir. Alıcı tarafından Ödemenin tamamlanmasına kadar Satıcı Siparişi teslim yükümlülüğü altında değildir. Alıcı, ilgili Ödemenin iptal ve iadesinden doğacak her türlü zarardan sorumludur.

4.8.   Usulsüz veya kanuna aykırı kullanımlar nedeniyle Satıcının herhangi bir zarara uğraması durumunda Alıcı bu zararları karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.9.     İnternet Sitesinde gerçekleştirilen üyelik veya satın alma işlemleri kapsamında Alıcı tarafından dijital ortamda yapılan ödeme ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilirse yapılan işlem bloke edilir ve ilgili üyelik dondurulur. Bankacılık ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük saptanan Sipariş iptal edilir ve ilgililer hakkında adli ve idari makamlara gerekli bildirim ve şikayetler yapılır. İşlem kayıtları ve log kayıtları yapılan usulsüzlüğün delili olarak resmi mercilere iletilir. 

 

      5.     SİPARİŞİN TESLİMİ


5.1.   Ürün, Alıcının Teslimat Adresine iletilmek üzere Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine iletilir.

5.2.   Teslimat, Sipariş Onay tarihten itibaren 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde gerçekleştirilir.

5.3.   Teslimat Adresine ve Teslim anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Alıcıya yapıldığı kabul edilir.

5.4.   Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcının edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilir. Teslim anında Alıcının adreste bulunmamasından, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden ve Alıcının adreste bulunamamasını takip eden sürece dair kargo şirketinin kural ve prosedürlerinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcının Siparişi geç teslim almasından veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden veya Ürünün Alıcıya tekrar gönderilmesinin gerekmesinden doğan zarar ve giderler Alıcıya aittir.

5.5.   Satıcı kendisine iletilen Siparişi temin etmek için tüm makul çabayı sarf eder. Ancak Satıcı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve Satıcının sorumlu tutulamayacağı gecikmeler ile üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerini etkileyen mücbir sebepler ve benzeri ticari imkansızlık halleri ile olağanüstü durumlar nedeni ile Teslimin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

5.6.   Kampanyalar veya özel düzenlemeler sebebiyle İnternet Sitesinde aksi ilan edilmedikçe Nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanır.

5.7.   Alıcı, teslim aldığı ürünü derhal ambalajından çıkarıp Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini incelemek, hasar olması halinde hasarı fotoğraflamak ve kargo şirketi personeli ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı ile Nakliye esnasında hasar gördüğü sabit olmayan hasarlar için Satıcıya başvurulamaz.

 

      6.     CAYMA HAKKI


6.1.   İnternet Sitesi vasıtasıyla kurulan işbu Sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesi olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Alıcı, Sözleşmeye konu Ürünü Teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade ederek Sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak Satıcıya yöneltilmesi gerekir. 

6.2.   Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır.

6.3.   Her türlü iade için Alıcı, teslim aldığı Ürünü kendisine teslim edilen haliyle, orijinal ambalajı, tüm parçaları, Faturası, İade Formu ve ilgili dokümanları ile birlikte ve etiketleri üzerinde olacak şekilde eksiksiz ve hasarsız olarak aynen iade etmelidir. Koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Bu koşullara uygun olarak iade edilmeyen Ürünlere yönelik cayma talepleri kabul edilmez.

6.4.   Cayma hakkının kullanılması ile iade edilen Ürünün Bedeli, Alıcının cayma hakkını kullanma talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir. Bu hakkın kullanılması esnasında vergi mevzuata gereğince Siparişe ait Faturanın aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi halinde, Bedele dair KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler Alıcıya iade edilemez.

6.5.   Bedelin Satıcı tarafından bankaya iadesinin tamamlanmasının ardından Alıcının hesabına yansıması, ilgili bankanın sorumluluğundadır. Alıcı, bankadan kaynaklanan olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

6.6.   Cayma hakkının kullanılmasında Ürünün Nakliyesine dair giderler Alıcı tarafından karşılanır.

 

       7.     SİPARİŞİN İPTALİ


7.1.   Siparişin temininin imkansızlaşması halinde Satıcı, imkansızlığı öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirir. Alıcı bu halde Siparişin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda Bedel, Alıcının iptal talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir.

 

      8.     FİKRİ MÜLKİYET


8.1.   İnternet Sitesinde satılan Ürünlerin her türlü fikri mülkiyet hakkı ilgili yasal mevzuat gereğince üretici ve/veya ithalatçısına aittir. 

8.2.   Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden görüp incelediği veya satın aldığı ürünlerle ilgili olarak hiçbir gerekçe ile fikri mülkiyet iddiasında bulunamaz, hak sahiplerinin fikri mülkiyet haklarının ihlal edecek eylemlerde bulunamaz.

 

      9.     GÜVENLİK


9.1.   Satıcı, Alıcı tarafından İnternet Sitesinde paylaşılan bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri altyapısı ve teknolojik imkanlar imkanında almıştır. Alıcı, Satıcının aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen, İnternet Sitesinde işlem yaparken kullandığı cihazın güvenliğinin İnternet Sitesinde paylaşılan bilgi ve yapılan işlemlerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinin farkındadır. Alıcı, cihazının korunması ve bilgi ve işlemlerine erişilmesinin engellenmesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

 

      10.     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


10.1.Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili mevzuatta öngörülmesi hukuki sebepleriyle; Siparişinin temini, nakliyesi ve teslimini sağlamak amacıyla; Kişisel Verilerinin işlenmesine ve aynı hukuki sebep ve amaç ile sınırlı olmak şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarımına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

10.2.Alıcının Kişisel Verilerinin korunması, işlemeye dair detaylarını içeren Satıcıya ait Veri Güvenliği Politikası https://nergizhaliperde.com/kvkk-ve-gizlilik adresinde yayınlanmıştır. Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Veri Güvenliği Politikasını kabul eder.

 

      11.     ÖN BİLGİLENDİRME


11.1.İnternet Sitesinde yapılan her türlü satış işleminde, satış ve ödeme işlemi tamamlanmadan önce, Siparişe konu Ürünlerin nitelikleri, marka, model ve Bedeli ile satıcıya ait bilgiler ve tüketicinin yasal hakları konusunda, 6563 sayılı yasa, 6502 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere uyun olarak Alıcıya ön bilgilendirme yapılır. Alıcının bu bilgilendirmeyi dijital ortamda onaylamasının ardından Sipariş tamamlanır.

11.2. Ön Bilgilendirme Formunun bir nüshası, Siparişin tamamlanmasının ardından Alıcıya e-posta ile gönderilir.

 

      12.     TEBLİGAT


12.1.İşbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar; bir Tarafın adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edilmedikçe, Türk Hukukundaki tebligatlarla ilgili yasal düzenlemeler uyarınca geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilir.

 

      13.     BÜTÜNLÜK


13.1.İşbu Sözleşme ve ileride bu Sözleşmeye ek olarak akdedilecek belgeler, Taraflar arasındaki bütün bir sözleşmeyi teşkil eder ve bundan önce işbu Sözleşmenin konusu bakımından taraflar arasında yapılmış olan tüm mutabakatları sonlandırır ve onların yerine geçer.

 

      14.     AYRILABİLİRLİK


14.1.İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hüküm veya kuralın tatbik edilemez olduğu anlaşılır veya herhangi bir sebeple hükümsüz kılınırsa, diğer hüküm ve kurallar yürürlükte kalmaya devam eder.

14.2.Herhangi bir geçersiz veya uygulanamaz hüküm; üzerinde değişiklik yapılarak, geçerli, uygulanabilir veya yasal hale gelecekse bu hüküm, söz konusu hükmü yasal, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken en az düzeyde değişiklik yapılarak uygulanacaktır.

14.3.Taraflar işbu Sözleşmenin tam olarak yürürlükte olabilmesi için makul çabayı sarf edeceklerdir.

 

      15.     YÜRÜRLÜK


15.1.Dijital ortamda kurulan işbu Sözleşmenin bir örneği, Alıcıya e-posta ile iletilmiştir.

15.2.Satıcı, İnternet Sitesinden yapılan satışları düzenleyen Mesafeli Satış Sözleşmelerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, değişiklikleri içeren Sözleşmenin internet sitesinde yayınlandığı tarihten sonra yapılan işlemler için bağlayıcıdır.

 

      16.     UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


16.1.İşbu Sözleşmeden, eklerinden veya Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkiden kaynaklanan ihtilaflarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Güvenli Alışveriş

256 Bit SSL ile Güvende Alışveriş

Kargoyu Düşünme

250 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo Ücretsiz

Sorun Yok

14 Gün Değişim ve İade Garantisi

Yanındayız

+90 (535) 278 1981 Müşteri Hizmetleri

Gelen kutunuza yeni ürünler ve promosyonlar alın.

Yapışkan değiliz, istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.

Copyright © 2020 Venio E Ticaret Yazılımları